LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Lastju komentri

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

9447

Viedoklis. Patriotisk neda...
Apskatt komentrus (0)


01.12.2010


Viedoklis

Patriotisk neda...

 

ogad Latvij t sks ar 11. novembri Lpla dienu, un varu teikt, ka tda diena mums tiem ir oti nepiecieama. Ar man paai, jo pdjie pris mnei ir bijui tik pilni negtvas informcijas un negtvu izjtu, ka biei vien esmu gatava pirkt vienvirziena bieti uz nekurieni. Uz Latviju tau prclos prliecb, ka te viss ies augup vien, jo latvieu godgumam, darba tikumam un tvzemes mlestbai ticju bez jebkdm aubm. Biju ar prliecb, ka latviei dzimten latvieus no rzemm gaida atgrieamies. Dieml tas t nav, un, jo ilgk te dzvoju, jo skaidrk saprotu, ka diezgan liela tautas daa uz mums te skats ne tikai ar aizdomm vien, bet pat ar nicinanu. Vairk nek desmit gadus Latvij nodzvotaj laik neesmu tam varjusi rast saprotamu iemeslu, un tas man oti, oti sp. Es vairs nebrnos, ka daudzi man pazstami latviei, kui te bija prcluies no Amerikas, tagad ir atgriezuies mtnes zem. Labi, ka patriotiskaj ned tomr redzju un dzirdju daudz, ko tdu, par ko varu tikai priecties.

 

11. novembris ir piemias diena msu kaavriem, kas cs ar Bermonta prspku 1919. gad zaudja dzvbu. Krituo kaavru piemiai cilvki liek svectes pie Rgas pils ma. Nk veci un jauni, nk cilvki pa vienam, nk imenm, reizm pat trs paaudzs. Gandrz visiem pie krtm Latvijas karoga lenttes. Kds jaunietis, tikko svecti iededzinjis, reportierim ststa, ka ikviena iedegt svecte ir kda kritua kaavra sirds vai dvsele, un drz vien visa piekraste mirdz viens uguntis. Ar man log vjo divas liesmias, un es jtos k daa no visa t, kas notiek pie pils.

 

Taj pa laik Rtslaukum pie Okupcijas mzeja jauniei dzied patriotiskas dziesmas. Vii mrojui tlu ceu no Bru kapiem. Un man ir l, ka balss vairs man neskan, k gribtos... Tik labprt btu viu vid un dziedtu ldzi. Par o vakaru no Vtolu fonda meitenm ldz ar skaistu fotografiju saemu burvgu apsveikumu Valsts svtkos ar iem patriotiskai nedai tik oti piemrotiem vrdiem:

 

Ms mlam o zemi, kuas dzimanas diena apliecina, ka ar vistumkaj laik var dzimt gaisma gan no svectm krastmal, gan no msu siru siltuma. Ar obrd katra laba doma un darbs ir apliecinjums tam, ka spsim paldzt savai Latvijai uzziedt spk un lepnum.

 

Patriotisks nedas kulmincija ir 18. novembr, dien un vakar. Pa dienu varam skatties, k Valsts prezidents, ministri, deputti un citi Latvijai svargi vri un sievas noliek ziedus pie Brvbas piemineka, vlk dzirdam, k koi kop ar tautu dzied skaistas, patriotiskas dziesmas. Gandrz visiem k publik, t koristiem pie krtm ir sarkanbaltsarkanas lenttes un roks mazi karodzii, un, kad devios vakar pc Latvijas laika latviei vis pasaul dzied Dievs, svt Latviju!, dziedu ar es. Asaras man birst k pupas, balss ar vairs neskan k reiz imnazijas meiteu dubultkvartet, bet es dziedu, jo saprotu, ka dzied visa latvieu tauta. Televzij redzu, ka pie Brvbas piemineka ir daudz jaunu cilvku un jaunas imenes ar dada vecuma brniiem. Redzu, ka daudz ziedu ir ar pie Ulmaa un Kalpaka piemineka. Dzirdu patriotisks uzrunas Saeim, dieml ts mani vairs neaizkustina, jo poltiu vrdiem ticu maz. Par daudz un prk ilgi esmu dzirdjusi ldzgus vrdus, kas ar darbiem nesaskan. Un vl arvien svargos amatos cilvki tie iecelti nevis pc pieredzes, bet gan pc partijas piederbas. Nereti tie ir cilvki, kas savu personisko izaugsmi vrt augstk par to, kas ir svargs Latvijas valstij un tautai. Dieml!

 

Daudz vairk varu tict vrdiem, kas dzirdami brnu un jaunieu teiktaj, ko viiem nozm Latvija. Kad brni un jauniei atzstas, ka viiem oti sp tas, kas notiek Latvij, un ka ciea un mlestba pret Latviju viiem ieaudzinta jau imen, tam es ticu. Daudziem nav saprotams, k, Latvij dzvojot, Latviju var nemlt. Illustrcijai tikai dai teikumi no esejm, kas iesniegtas jaunieu domrakstu konkurs: Latviju nepametu, jo Svts mantojums zeme msu tautai; Mani audzinja par Latvijas patrioti; Esmu prliecinta, ka Latvijai vajag tdu k es cilvku ar sirdi, kas ml savu zemi; Tikai manos spkos ir Latviju dart kaut mazliet labku vai tomr dvseliski brnumskaistu. Un es ziedu Latvijai.

 

Latvijas patriotisk neda beidzs ar brnigu dejas izrdi, ko rkotji nosaukui oti skaisti un atbildgi - No zobena saule lca. Izrd piedals 18 deju kopas vairk nek ar 800 dejotjiem. Bungu un ddu mzikas grupa Aui, vru koris Gaudeamus, vairki solisti, un etrs izrds psalas izstu zle ir stvgrdm pilna. Vienmr esmu bijusi sajsm par Agra Daievia choreografijas uzvedumiem, bet oreiz iet, ka vi ir prspjis pats sevi. Par programmu Agris pats teicis: T ms mlam Latviju, un mliet ar mums kop! Programmu skatoties, ar man jatzst, ka nevar Latviju nemlt. Tik skaisti un profesionli dejot nevar iemcties daos vakaros, tas ir gaum gau stundu darbs.

 

No sarkojuma mjs eju daudz priecgka un cergka, t vienvirziena biete netiks pirkta, jo, kamr Latvij vl ir tdi jauniei, varam cert, ka viss reiz bs labi.

(Tikko atklju, ka vairkus video no projekta No zobena saule lca var noskatties portl www.youtube.com )

Astrda
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA