LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

18470

3x3 rij 2012. gada Ju laik
Apskatt komentrus (0)


18.10.2011


Atl: Ilze Ceia

 

3x3 rij 2012. gada Ju laik

 

gada jlij man dzv bija kda neaizmirstama, notikumiem un iespaidiem bagta neda Liepn, 3x3 imeu saiet.

 

Piedzvotais pilngi noteikti prspja visas manas prdroks cerbas par o saietu. Es eit vienkopus satiku tik daudz pozitvu cilvku, kui jtas lepni par to, ka ir latviei, - ka pilngi aizmirss ldz im citur sastaptais negtvisms, ngrums un neiecietba.

 

Ar prieku konstatju, ka 3x3 ir vieta, kur izzd msu pau uzcelts robeas starp latvieiem Latvij un latvieiem rzems, kur netiek emti vr ne tituli, ne ordei, kur pamatvrtbas ir cilvks, imene un latviskums.

 

Kaut ar man bija iespja izbaudt visas saieta piedvts vienreizgs ieviru un atptas iespjas k dalbniecei, papildus tam visam bija ar milzga atbildba. No t bija atkargs, vai jau 2012. gad ar rij bs iespjama da saieta rkoana.

 

Pirms doans uz Liepnu man bija skaidrs, ka vlos, lai pirmais 3x3 saiets rij notiktu tiei nkamgad, pirmsju ned, jo Saulgrieu laiks ikvienam latvietim ir pas - aj laik ikviens no mums, lai kur ar btu, vlas atgriezties pie savm latviskajm saknm. Ar gatavoanos Lgo svtkiem ikvienam saieta dalbniekam btu iespja apgt oti daudz prasmju gan latvisko virtuvi, gan alus brvanu, gan pirts prasmes, gan folkloru, gan zu zinbas, gan rokdarbus un daudz ko citu. Ieguvui das prasmes, iedegui katrs sav sird Juguns liesmu, ms nodotu to tlk saviem draugiem un majiem, un tas btu k impulss latvietbas saglabanai katr imen!

 

Tas nu ir izdevies tiku uzemta Latvijas 3x3 padom, k ar padomes sanksm vienbalsgi tika nobalsots par 3x3 saieta rkoanu rij 2012. gada 17. 24. jnij. Esmu pateicga 3x3 vadbai par izrdto uzticbu, kas vienlaikus uzliek man ar milzgu atbildbu!

 

obrd ir izveidota brniga darba grupa un nodibinta rijas 3x3 padome. Ir pieteikuies brvprtgie palgi un iegts pirmais finanu atbalsts, par ko liela pateicba pienkas PBLA. Ir saruntas telpas saietam skautu nometn Wiklowa kalnos pie Dublinas. Daas no iecertajm ievirzm ir latvieu valoda, imeu seminrs, folklora, pirts mcba, Ju mcba, pavas mcba, alus brvana, latvisk virtuve, keramika un vilku mcba, un notiek ieviru vadtju apzinana. Ir daudz kas padarts, bet ir vl oti daudz darm.

 

Varu pateikt pilngi noteikti kaut ar izkaisti pa visu plao pasauli, ms esam savas oti stiprs un vieds tautas daa, un, tikai apzinoties, ka esam latviei, ms spsim saglabt savu valodu, kultru un tradicijas, kam ir milzu vrtba. Esmu ar prliecinta par to, ka 3x3 ir vieta, kur ikviens sav sird var sajust latviea garu, lai, mlot savu tautu, kdreiz paveoties iespjai, ms pa vienam vien sptu atgriezties Latvij k savas tautas dli un meitas.

 

Ilze Ceia,

3x3 2012 rij vadtja

 

Informciju par o saietu var iegt no Ilzes Ceias [email protected] un Lgas Rupertes [email protected], tel. (616)456-8023.
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA