LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

106203

ALA nav vsturiska organizcija!
Apskatt komentrus (0)


08.05.2019


 

 

Augsti godtie Amerikas latvieu apvienbas 68. kongresa delegti un viesi! 

 

Sirsngi sveicu js Denver, msu kongres, kas ir pirmais, uzskot Latvijas nkamo Simtgadi. 

 

Latvijas Valsts pirms Simtgades ststs ir ar msu Amerikas latvieu ststs. Msu mtnes zeme - Amerikas Savienots Valstis nekad neatzina Latvijas vardarbgo inkorporciju Padomju Savienb, un Amerikas latvieu apvienba kop dibinanas 1951. gad par savu galveno mri izvirzja cu par Latvijas neatkarbas atjaunoanu. 

 

Amerikas Latvieu apvienba bijusi kop ar Latviju visos izirgos bros atbalstot valsts ceu uz neatkarbas atjaunoanu, pievienoanos NATO, k ar, iestjoties par godgu poltiku, plaukstou saimniecisko dzvi, latvisko izgltbu un kultru. 

 

Msu apvienbai ir ar skaidra nkotnes vzija, un mums ir viss nepiecieamais, lai turpintu veiksmgi darboties. Pats galvenais mums ir daudz talantgu, aktvu Amerikas latvieu, kas gatavi nesavtgi strdt latvieu kultras centros, skols, dibinot biznesa kontaktus un iesaistoties poltisks aktvitts, lai aizstvtu Latvijas intereses. Apvienbas darb ir iesaistti dadu paaudu cilvki, un t ir msu bagtba. Kop darbojas gan vecs trimdas prstvji un viu pctei, gan jauns diasporas prstvji. Ir cilvki, kas atsveinjuies no latvieu sabiedrbas un tomr mekl ceu atpaka pie savjiem. 

 

Msu bagtba ir ar organizcijas, kuas prstv kongresa delegti. 

 

Pagjuaj gad es piedaljos kd konferenc Eirop, kur prstvju PBLA un ALA. Konferenc piedaljs prstvji ar no jaunm diasporas organizcijm, kas nca no vietm, kur latviei, iespjams, dzvo pavisam nesen. Man bija gods bt vienam no pirmajiem runtjiem, jo prstvju, k ms mdz saukt, vsturisku organizciju. Tas man liks nedaudz divdomgs raksturojums, un es to iztulkoju k tradicijm bagtu organizciju, vai angliski legacy organization. Mums ne vienmr patk apzmjums vsturisks. General Electric vai Dupont Chemicals vartu uzskatit par legacy kompnijm, kamr Google, Apple, Facebook ir new economy vai start-ups,  bet katr zi ne legacy vai vsturiskas organizcijas. 

 

Tpc vlos uzsvrt, ka ALAi ir bagta vsture, bet ALA nav vsturiska organizcija. Mums ir pietiekams cilvku un finanu resursu krjums, lai stenotu jaunus, interesantus projektus, kas izraistu diasporas jaunks paaudzes interesi un turpintu  darboties vl daudzus gadus. 

 

Ar, kad runjam par msu vsturiskajm misijm, piemram,  Latvijas droba un latvieu kultras saglabana, ms tomer spjam piedvt jaunus, msdienu pasaulei atbilstous risinjumus. Piemram, ALA un msu sadarbbas partneris JBANC bija vienas no pirmajm, kas brdinja par Krievijas uzskto dezinformcijas kampau un kiberdraudiem. Pateicoties ASV baltieu aktvistiem, esam pankui, ka ASV Kongresa sadarbbas grupai Baltic Caucus pievienojies rekordskaits kongresmeu. Kultras jom   Amerikas latviei nosvinja Simtgadi gad ar 128 dadiem un interesantiem paskumiem no viena krasta ldz otram. Daudzus no tiem financili atbalstja ar ALA. Pavisam nesen esam iesaistjuies ar ekonomisks sadarbbas projektu rkoan, tdos k Spotlight Latvia. Cerams, ka apvienbas dalba biznesa saiu veidoan starp pasaules latvieiem veicins jaunu cilvku interesi par msu organizciju. 

 

Jatgdina, ka mums, Amerikas latvieiem, ir ar jdom par to, k ms varam dalties ar msu pieredzi pasaul. Mans mris, esot apvienbas prieksdim, ir pankt, lai s zinanas un pieredzi prem msu draugi un domubiedri Eirop, kas atve latvieu skolas un dibina diasporas organizcijas. 

 

Esam pagodinti, ka kongres mums ir pievienojuies Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Latvijas rkrtjais un pilnvarotais vstnieks ASV Andris Teikmanis, k ar via koli rlietu ministrij AM parlamentr sekretre Zanda Lukaevica-Kalnia un pao uzdevumu vstnieks sadarbb ar diasporu Aivars Groza. Gribu izmantot izdevbu un pateikties par financilo atbalstu, ko Latvijas valsts sniegusi rzems dzvojoiem tautieiem, atbalstot ekonomikas konferences, Dziesmu un deju svtkus, latvieu skolas un kultras centrus! 

 

Priecjos, ar, ka mums aj nedas nogal pievienojuies ar citi ciemii no Latvijas poltie, grmatu autore Sandra Kalniete, urnlists Pauls Raudseps, PBLA valdes prieksde Kristne Saulte, Izgltbas un zintnes ministrijas prstvji un biedrbas Eeu sirds darbinieces.

 

ajs diens es js visus aicinu iesaistties, piedvt jaunas idejas un risinjumus, lai ms apliecintu, ka Amerikas latvieu apvienba nav tikai vsturiska organizcija. 

 

T bs lieliska iespja visiem kop prrunt jautjumus par Latvijas drobu, tautsaimniecbas attstbu, diasporas nkotni. Un saprast, cik oti ms visi esam saistti un cits citam nepiecieami, lai Latvijas valsts pastvtu vl daudzus gadu simtus. Strdsim kop, lai nodrointu Latvijas un Amerikas latvieu apvienbas nkotni! 

 

Dievs, svt Latviju! 

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA