LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

106754

Es bu visas Latvijas tautas prezidents
Apskatt komentrus (0)


04.06.2019


 

 

“Mie Latvijas cilvki! Msu Latvijas valsti ms esam manto­jui no iepriekjm paaudzm. Latvijas valsts ir msu senu iz­­cnta un veidota. Latvijas valsts ir ietvars, kur ms varam stenot savus sapus, baudt savu brvbu un runt sav valod.

 

Darbs pie Latvijas valstiskuma nostiprinanas nebeidzas ne­­kad. Td msu pienkums ir str­dt, lai nkams paaudzes msu Lat­viju mantotu stipru, drou un zau. im lielajam uzdevumam bs veltts viss mans darbs. Es bu visas Latvijas tautas prezidents – visu prliecbu, visu tau­tbu, visu ticbu, visu Latvijas pi­l­sou prezidents – gan to, kas dz­vo Latvij, gan to, kas dzvo pla­aj pasaul. Es bu gan trcgo, gan prtikuo cilvku prezidents. Es bu gan atstumto, gan par savu dzvi droo cilvku prezidents. Mans darbs bs veltts tam, lai msu Latvij btu vairk solidarittes, lai ms visi justos novrtti, vajadzgi un piedergi savai valstij.

 

Ms visi – Latvija, Eiropa, pa­­saule – dzvojam strauju prmai­u laikmet. Tda, kda sabied­rba ir palaik, pc desmit gadiem t bs pilngi citdka. Un td mums ir jprot s prmaias pa­­redzt un vadt msu visu lab.

 

Latvijai no Mazirbes ldz Indrai, no Ipiiem ldz Skaistkalnei ir milzgs potencils iet pa modernas, ilgtspjgas valsts ceu, kt par valsti, kuru virza msu cilvku talanti un zinanas. Visi latviei, lai kur vii btu, visi Latvijas iedzvotji ir aicinti pielikt roku im darbam.

 

Pastvs, kas prvrtsies! T   ir un paliek atslga latvieu n­­cijas, latvieu valodas un latvieu kultras pastvanai un attst­bai cauri gadu simtiem.

 

Paldies, godtie deputti, par man pardto uzticbu! Paldies Valsts prezidentam Vjonim par darbu Latvijas lab! Paldies ma­­niem ldzkonkurentiem, ldz­kan­didtiem par piedalanos pir­­ma­js atkltajs Valsts prezidenta vlans Latvijas valsts vstur! Es vlos pateikties ar savai ime­nei par atbalstu! Pal­dies visiem tiem, kas ikdien str­d, lai pada­rtu msu valsti drosmgku, gud­rku un skais­tku! Strdsim ko­­p! Saules mu Latvijai!”
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA