LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

19028

Lai Latvija nezaudtu savus pavalstniekus
Apskatt komentrus (0)


09.11.2011


 

Lai Latvija nezaudtu savus pavalstniekus

 

Ar Eiropas Latvieu apvienbas (ELA) valdes prieksdi Aldi Austeru sarunjas Ligita Kovtuna

 

Js nule esat atgriezies no rijas, kur kop ar vstnieku Rolandu Lappui tikties ar turienes latvieiem. Ko tur vrojt, kdas atzias atvedt un ko darsit turpmk?

 

Kop ar vstnieku R. Lappui rij ciemojmies pc tmeka portla www.baltic-ireland.ie galvens redaktores Laimas Ozolas ielguma. is bija mans pirmais paais brauciens pie latvieiem rpus Latvijas, kop esmu ievlts par ELA prieksdi. rij mums bija iespja tikties ar Latvijas vstniecbas darbiniekiem, latvieiem Kork un Dublin, k ar noskatties izrdi Stroika: ar skatu uz Londonu. Vstniekam bija tikans ar rijas rlietu ministrij (rija, izrds, tpat cie no emigrcijas, un pdj gada laik to pametui ap 100 tkstou s valsts iedzvotju), savukrt man paciemoans Google Eiropas centr Dublin, kuu laipni izrdja mans draugs no Briseles laikiem Didzis Vilcns.

 

Dublin mums abiem ar vstnieku bija paa tikans ar aktvko rijas latvieu sabiedrisko organizciju, padarbbas kopu un plasaziu ldzeku prstvjiem. Vstnieks Lappue iepazstinja ar Latvijas valdbas veikumu sadarbb ar latvieu diasporu, es prezentju ELA darbbas principus un mrus, savukrt kltesoie rijas tautiei izklstja savus aktulos jautjumus, piemram, atbalsts skoliu darbbai, financjuma trkums sarkojumu organizanai, airBaltic atceltie lidojumi uz Dublinu, fiktvs laulbas ar Latvijas sievietm u. c.  Secinjums pc sarunas ir nepiecieama cieka savstarpj sadarbba: gan starp aktvajiem rijas latvieiem, gan latvieu organizcijm citur Eirop, gan Latvijas valdbu. Msu tikans laik rads ideja par rijas latvieu kopgu vstjumu Latvijas valdbai un sabiedrbai par rijas latvieiem aktuliem jautjumiem.

 

Kas jsu ieskat visvairk satrauc ai latvieu vid, kas prasa neatliekamu risinjumu, un kas jums viesa labas cerbas?

 

Visvairk satrauc, protams, jautjums par latvieu brnu straujo integrciju ru vid. Brniem zd latvieu valoda, nereti to veicina ar vecki pai, runjot ar brniem lauzt angu valod (absurds beigs brni neiemcs nedz latvieu, nedz angu valodu). Nedas nogales skolias cenas dart, ko var, tomr o skolu tkls nav prk plas un nodarbbu skaits ir nepietiekams. Latvijas valsts bija nostjusi pris skolotju uz riju, bet ar tas ir piliens jr. Lai glbtu situciju, nepiecieams kardinls risinjums, proti, latvieu valoda jmca ru skols, ko apmekl latvieu brni! Msu sarunu laik aicinjm veckus uzrunt savu brnu skolu direktorus par o jautjumu, jo mums aj pus gan ELA, gan Latvijas valdbai ir jsaprot, kas un k btu darms, lai veicintu latvieu valodas iekauanu mcbu programms.

 

Pirms rijas brauciena ita, ka drgks Eiropas valstis ir veice un Lielbritanija. Izrds, rija aj zi nebt neatpaliek! T k latviei pieskaitmi pie s valsts visvairk pelnoiem iedzvotjiem, tad ar tas, protams, atstj iespaidu uz latvieu paskumu bilanci. Turklt rij, k izrds, sabiedriskiem sarkojumiem nepiecieama ar specila apdroinana, un t maksjot vairkus tkstous eiro. Tomr bija patkami apzinties, ka ar dzves drdzbas apstkos latvieiem rij netrkst apmbas uzturt latvisku vidi sav apkaim. Paiem sava republika - tda ir rijas latvieu devze. Priec, ka turienes latvieiem netrkst ne entuziasma, ne jaunu ideju, piemram, nkamaj vasar rij plnota pirm 3x3 nometne. Jpiemin ar Latvijas vstniecbas, pai jau vstnieka Ptea Elferta, biju trimdas latviea, ieguldjums rijas latvieu kopienas attstb.

 

Vairk lasiet laikrakst Laiks (Nr. 43)
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA