LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

83813

Maias Pasaules Brvo latvieu apvienbas vadb
Apskatt komentrus (0)


30.01.2018


 

 

 

2017. – 2018. gadu mij notikuajs vlans Pasaules Brvo latvieu apvienbas (PBLA) prieksa amat uz diviem gadiem ievlta Latvieu apvienbas Austrlij un Jaunzland (LAAJ) prezidija vadtja, sabiedrisk darbiniece Kristne Saulte, bet valdes prieksdes vietnieka amat - advokts un Amerikas latvieu apvienbas prieksdis Pteris Blumbergs

 

K savas nkam gada priorittes PBLA prieksa amat Kristne Saulte min – veicint latvieu diasporas sadarbbu ar Latvijas valdbu un Latvijas iedzvotju sapratni par pasaul dzvojoo tautieu vajadzbm un interesm. “Mums ir pc iespjas jvieno visi pasaules latviei – ms esam viena tauta vienalga, kur ms dzvojam. Mums jbt vienldzgiem, un ir svargi, ka ar savu darbbu un vajadzbm nekdi nediskriminjam Latvijas iedzvotjus,” saka Kristne Saulte. Via uzsve, ka augstu vrt ASV prezidenta Dona F. Kenedija vrdus: “Neprasi, ko valsts var dot tev, bet dom, ko tu vari dot savai valstij”, kas kuvui par vias dzves principu.

 

PBLA prieksdes pienkumus pildot, K. Saulte vlas ar veicint Latvijas ekonomisko attstbu un stiprint latvisko izgltbu gan Latvij, gan tautieu mtnes zems. Jaunievlt apvienbas prieksde uzsver savu lojlitti PBLA gadu gait izkoptajiem mriem: “Paliku uzticga msu nemaingajm vrtbm un priorittm, – un ts ir: latvietbas saglabana un uzturana rzems; latvisks izgltbas un kultras veicinana un uzturana rpus Latvijas; atbalsts Latvijas valsts drobas stiprinanai un sadarbba ar Latviju, lai veicintu ts attstbu.”

 

PBLA prieksde K. Saulte dzimusi Lesten, Latvij. Bijusi LAAJ prieksde un PBLA valdes locekle kop 2015. gada. Bijusi ar Melburnas latvieu draudzes priekniece 2013. – 2014. gad. Darbojusies Austrlijas latvieu tetr un dziedjusi kor “Daina”.

 

K. Saulte ir beigusi Melburnas Biznesa skolas vadbas klasi un ieguvusi stipendiju Hrvarda Biznesa skolas vadbas un stratijas diploma ieganai. Vias darbs vienmr ir bijis saistts ar cilvkiem – vadot darbinieku komandas, k ar paldzot cilvkiem individulaj izaugsm. Brv laika intereses Kristnei ir mzika, litertra, poltika, mksla, bizness, k ar labdarba. 

 

PBLA viceprieksdis Pteris Blumbergs ir dzimis un audzis ikg, ASV. Latvisko izgltbu ieguvis Krija Barona skol ikg un Gaezera vasaras vidusskol. Ieguvis B.S. gradu ekonomik Ilinojas Universitt un J.D., ar atsauksmi, DePaul Universtt ikg, kur bijis DePaul Law Review redaktors. Pirms vairk nek 20 gadiem prclies uz Vaingtonu, strd par advoktu Vaington. 

 

No 1997. gada ldz 2003. gadam bijis aktvs Amerikas latvieu apvienbas (ALA) vald. Bijis ALAs Informcijas nozares vadtjs un prieksa vietnieks. Pildot os amatus, Ptera galven nodarboans bijusi strdt, lai panktu Latvijas uzemanu NATO.

 

No 2003. ldz 2010. gadam P. Blumbergs bijis ALAs prstvis Apvienot baltieu komitej (Joint Baltic American National Committee – JBANC), divus gadus bijis s organizcijas prieksdis. Prstvot JBANC, Pteris piedaljies NATO galotu konferenc 2006. gad, Rg. 

 

P. Blumbergs vairkus gadus (no 1999. ldz 2003.g.) bijis Pasaules Brvo latvieu apvienbas valdes loceklis, vadjis PBLA informcijas darba grupu un bijis ts prieksdis svargaj NATO paplainanas laik. Vi ir aktvs Vaingtonas ev. lut. draudzes un korporcijas “Lettgalia” loceklis. Apbalvots ar Latvijas valsts augstko apbalvojumu – Atzinbas krustu. 

 

Pteris ir precjies un kop ar sievu Lauru, kas ir architekte, audzina etrus dlus: Aleksandru, Grantu un dvus Ediju un Filipu. Visi etri dli piedaljuies latvieu skols un nometns. 

 

PBLA prstvniecbu Rg turpins vadt Jnis Andersons. Vi 1992. gad beidzis Latvijas Universittes Filoloijas fakultti. No 1993. ldz 2005. gadam strdjis par urnlistu un redaktoru dados Latvijas preses izdevumos un apgdos. Kop 2005. gada J. Andersons strd PBLA prstvniecb Rg un kop 2006. gada ir prstvniecbas vadtjs. No 2010. ldz 2013. gadam bijis viens no darba grupas locekiem Saeim, Pilsonbas likuma grozjumu izstrdes komisij, veicinot dubultpilsonbas ieganas statusa atjaunoanu Latvijas Republikas Pilsonbas likum. 

 

Prstvniecb grmatvedbas un projektu uzraudzbas darbu veic Solvita Sekste, kua ldz 2017. gadam vadja Daugavas Vanagu Centrls valdes prstvniecbu Latvij. Kop 2017. gada decemba prstvniecb par projektu administratori nepilnu laiku strd ar Rgas Stradia Universittes Starptautisko attiecbu – Eiropas studiju bakalaura programmas studente Lora Egle.

 

Prstvniecbas darbu Rg ar 2018. gada vasaru stiprins ilggadjais Amerikas latvieu apvienbas enerlsekretrs Raits Egltis, kuu PBLA valde apstiprinjusi izpilddirektora/enerlsekretra amatam. Pc 20 darba gadiem Amerikas latvieu apvienb R. Egltis prcelsies uz Latviju. Via galven atbildba bs prstvt PBLA Latvijas valdbas iestds, k ar citi sabiedrisko attiecbu projekti.

 

R. Egltis beidzis Latvijas Universittes Svevalodu fakultti un ieguvis maistra gradu urnlistik Miiganas pavalsts universitt. Strdjot ALAs biroj kop 1998. gada, vi izpelnjies Amerikas latvieu sabiedrbas atzinbu par darbu vlanu iecirku organizan ASV un prvietojams pasu stacijas projekta veicinan, atbalsta darbu Latvijas rpolitisko mru sasniegan un gandrz 20 ALAs kongresu rkoan. 20 gadus bijis redaktors ALAs izdevumam Latvian Dimensions. Apbalvots ar Valsts apbalvojumiem – Atzinbas krustu un Aizsardzbas ministrijas medau par Latvijas dalbas NATO veicinanu.

 

PBLA Izgltbas padomes izpilldirekores darbu no 2018. gada 1. janva prmusi Vita Trauda - ASV dzimusi latviete, kas nu jau 27 gadus dzvo un strd Latvij. V. Trauda ir strdjusi Latvijas valsts prvald gan ierda amatos, gan bijusi Valsts reformu ministre. Via ir vadjusi organizciju Sorosa fonds - Latvija, k ar dibinjusi un 10 gadus vadjusi Latvijas pirmo domncu Sabiedrisks poltikas centrs PROVIDUS. Vita Trauda labi pazst trimdas latvisks izgltbas sistmu, jo ir Vaingtonas latvieu skolas, Bevernas vasaras vidusskolas, Minsteres Latvieu imnazijas, Latvieu studiju centra Kalamaz absolvente. Via bijusi ALJAs vald, divus gadus prieksdes amat. Apmekljus vairkas 2x2 nometnes gan k dalbniece, gan k ievirzes vadtja. Via ir strdjusi praks gan Apvienotaj baltieu komitej (JBANC), gan Radio Brvba latvieu noda un piecus gadus bijusi urnliste Amerikas Balss latvieu redakcij. Vitas imen aug divi dli – Guntis un Kalvis. 

  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA