LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

47263

Sk stenot vriengko rzems dzvojoo latvieu aptauju
Apskatt komentrus (0)


12.08.2014


 

 

Latvijas Universittes Filozofijas un socioloijas institta (LU FSI) ptnieki sadarbb ar LU Ekonomikas un vadbas fakulttes ptniekiem sk stenot vriengko rzems dzvojoo latvieu aptauju. Ts mris ir iegt daudzpusgu informciju gan par pdjos gadu desmitos izbraukuajiem Latvijas iedzvotjiem, gan par latvieu diasporu kopum.

 

Aptauj aicints piedalties ikviens Latvijas valstspiedergais vai latvietis, kas saistts ar Latviju, bet pastvgi vai daji dzvo un strd rpus Latvijas. Aptaujas anketa ir pieejama tmeka  vietn aptauja.migracija.lv. Anketu veido vairki tematiskie bloki: prcelans uz dzvi rpus Latvijas, apmierintba ar dadiem dzves aspektiem, nodarbintba un izgltba, attiecbas ar Latvijas un mtnes zemes sabiedrbu u. c. Ievrojot cilvku aizemtbu, aptaujas dalbniekiem tiek piedvta iespja aizpildt sku vai izvrstku anketas versiju. Aptauja tiek stenota laika posm no gada 4. augusta ldz 15. septembrim.

 

Aptauja tiek veikta LU FSI ptniecisk projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionl identitte, transnacionls attiecbas un diasporas poltika” ietvaros. Projekta vadtja Inta Mieria norda: „T bs ldz im lielk un ambiciozk da veida aptauja, ko stenos Latvijas zintnieki, cenoties iegt pc iespjas preczku kopainu par rpus Latvijas dzvojoajiem latvieiem. Aptauja kop ar citm projekt stenotajm aktvittm ne tikai sniegs nenovrtjamu ieguldjumu tdu jomu zintnisk izpt k nacionls identittes saglabana, darbaspka mobilitte, izgltbas ekonomika, reemigrcijas un diasporas poltika valsts un pavaldbu lmen, bet bagtins visas sabiedrbas zinanas un izpratni par Latvijas cilvkiem - msu laikabiedriem vis plaaj pasaul.”

 

Projektu financili atbalsta Eiropas Socilais fonds, un t stenoan ir iesaistti sociologi, ekonomisti, poltologi un komnikcijas ptnieki. Projektu organiztoriski un praktiski atbalsta LR rlietu ministrija, Latvijas Pavaldbu savienba, k ar Pasaules brvo latvieu apvienba un citas organizcijas. Informtvo atbalstu sniedz ar Draugiem.lv, lielkie Latvijas tmeka portli (Delfi, Inbox, TvNet), diasporas  plasazias ldzeki, k ar daudzi aktvi un ieinteresti tautiei rzems.

 

Ldzu, ststiet un aiciniet piedalties ar savus draugus un pazias! Aptaujas aizpildana vidji aizem ap 20 mintes. K liecina pirmo divu dienu dati, aptauju jau aizpildjui  ap 800 cilvku, Tas liecina, ka tema ir aktula un cilvki labprt izsaks.

 

Nepalaidsim gam iespju uzzint vairk par msu tautieiem rpus Latvijas! 

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA