LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

84083

Vai sabiedrbas cerbas skuas vaiagoties?
Apskatt komentrus (0)


13.02.2018


 

Ligita Kovtuna 

 

6. februr rlietu ministrij un 7. februr Saeimas Sabiedrbas saliedtbas komisij, ko vada deputts Ritvars Jansons (NA),  norisinjs sdes, kus valsts institciju, diasporas organizciju prstvji un sadarbbas partnei diskutja par diasporas budetu, reionls attstbas paskumiem remigrcijas veicinanai, k ar apmainjs ar informciju par diasporas likuma izstrdes procesu, Eiropas Latvieu kongresa cea kartes stenoanu, Pasaules latvieu ekonomikas un innovciju ikgadjo forumu (PLEIF) 28. 29. jnij Valmier, bet Saeimas sd pai par financjumu diasporas izgltbai.  

 

rlietu ministrijas vstnieks diasporas jautjumos Atis Sjants atzmja, ka Latvijas diaspora rvalsts obrd ir tik liela k nekad, un t nekad nav bijusi tik dada, kda t ir obrd. Ir nepiecieams likumisks pamats valsts un rzemes mtoo tautieu sadarbbai. Diasporas likuma mris ir noteikt, ka sadarbba ar diasporu un atbalsts tiem valstspiedergajiem, kas vlas atgriezties, ir valsts pienkums. rlietu ministrija atbalsta, ka diasporas likuma projekta izstrd iesaists ar rzemju latvieu organizcijas. Lai veicintu tlk Latvijas valsts un savas diasporas skaidras un ilgtermia attiecbas, ir btiski sagatavot juridisko bazi ts atbalstam.

 

Kas konkrts jau paveikts? Izgltbas ministrijas Valsts sekretra vietniece Gunta Arja, runjot Saeimas komisijas sd, darja zinmu, ka saemts papildu financjums apmram 200 tkstous (733 tkstous eiro iepriek, 931 tkstotis tagad) eiro apmr, kas auj nodroint seas skolotju vietas Austrumu diasporai; paplaint nedas nogales skoliu skaitu no 25 ldz im ldz 45 turpmk; financili atbalstt Gaezera un Kursas skolas ASV un A. Ziedares Latvieu skolu Austrlij, sniedzot iespju vl 26 latvieu skolniem doties uz tm mcbs; nostiprint Eiropas Vasaras vidusskolu un atvrt vl divas vasaras skolas Latvij tm rvalsts dzvojoo latvieu atvasm, kas poas studt Latvijas augstskols. Izgltbas ministrijas prstve Dace Dalbia vl ar paststja par jauno izgltbas rku e-laipa, kur 17 apmcti latvieu valodas skolotji tmeka vid paldz tlmcb apgt latvieu valodu. Savukrt rlietu ministrijas prstve Vija Bua un Kultras ministrijas prstve Inita Pavlovia zioja, ka tiek veidoti plai un konkrti rcbas plni, uz kuu pamata pieprast papildu financjumu, un abas uzsvra, ka cns (!) par to, lai is financjums tiktu nodroints ilgtermi. 

 

Jaun PBLA valdes prieksde Kristne Saulte uzsvra, ka ir oti svargi, lai tas tiktu iestrdts valsts pamatbudet, par ko runts no gada gad. Uz reliem soiem aicinja ar Eiropas latvieu apvienbas viceprieksde Elna Pinto, vl piebilstot, ka diasporas tautieiem jdod iespja sagatavot savu atgrieanos dzimten, un oti btiski ai zi ir sakrtot jautjumus par savu brnu izgltbas iespjm Latvij, pavisam konkrti ku skol brns mcsies. Latvisk izgltba un latvieu valodas prasmju uzturana diaspor ir t sirdsstga, kas puls ikvien latviet, t nodroina ceu atpaka uz Latviju. Ms augstu novrtjam valsts financilo atbalstu, bet vlamies ar, lai tiktu stenots nkamais solis ilgtermia plns. Jo latvisks identittes jautjumi nav atrisinmi ne dienas, ne pat gada laik, teica Elna Pinto.

 

Diasporas organizcijas vlas aktvi iesaistties valstiski svargaj darb uzturt latvieu valodu un gdt, lai jauniei saemtu izgltbu un pc tam veiksmgi iesaisttos darba vid, tdjdi strdjot Latvijas attstbai un labkljbai tds bija msu organizciju vadoo personu uzstdjums darba prrunu gait.

 

No mums paiem, Latvij un rvalsts mtoajiem, acmredzot tiek sagaidta ieinterestba un aktva iesaistans aj, k bilda E. Pinto, kritiski svargaj proces. 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA