LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2010

<--  ... 1 2  --> 

Gaezera Vasaras vidusskolas talantu koncerts
25.08.2010

Gaezera superjubilejas nedas nogal .g. 25. jlij, kad tika baudtas gan gargas, gan kulinras veltes, svtdienas pcpusdien atrads vieta un laiks, kad pielikt punktu rpgi sagatavotajam, jau kuo gadu tradicionlajam Gaezera Vasaras vidusskolas (GVV) jaunieu talantu koncertam.

Last vairk ...


Kursas vasaras vidusskolas ceturt neda
18.08.2010

Last vairk ...


Gaezera 45. gadu darbbas jubilejas koncerts Dziesmu lej
18.08.2010

Ir 2010. gada 23. jlijs, un tiek svinta latvieu centra Gaezers 45. gadu darbbas jubileja. Bez vairkiem citiem jubilejai velttiem sarkojumiem, ar vriengu lieluzvedumu Gaezera Dziesmu lej skan ai jubilejai veltts koncerts.

Last vairk ...


Tiekas Latvijas un Amerikas kaavri
11.08.2010

Piepildjies Minesotas kaavra mtes Mrijas Henrijas (Mary Henry) sapnis ataicint uz Ameriku Latvijas kaavrus, kui izglba vias dla, seranta Erika Hrdera, dzvbu 2009. gada 3. oktba kaujs Afganistn. Raksts par vias kampau bija publicts laikraksta Laiks . g. 9.-15. janva numur. Eriks Hrders no Kristalas (Crystal, MN) un via cu biedri dien 3/61 Bruots kavalerijas bataljon (Armored Cavalry), kas stacionts Fortkarson (Fort Carson), Kolorado pavalst, kur ar notika bataljona atgrieans svinbas.

Last vairk ...


Izstde Klinklva galerij
11.08.2010

Gaezera Klinklva Mkslas galerij 24. jlij atklja izstdi "Mkslinieks trimd: latvieu bgu mksla 1944 - 1950"

Last vairk ...


ikgas Pieci dzied labdarbas koncert
11.08.2010

Ar skaiem prkona drdiem, negaisa zibiem un lietus brzmm liet izmirkuu skattju prpildt Graa paviljon iesks ikgas Piecu koncerts.

Last vairk ...


"ikgas Piecu" koncerts Gaezera 45. gadu jubilej
04.08.2010

Last vairk ...


Kursas vasaras vidusskolas otr neda
28.07.2010

Last vairk ...


Neda Katskios kop ar kiem
28.07.2010

ku nometnes otrais posms no 12. ldz 17. jlijam bija domts tiem mazuiem, kas saprot un run latviski. No tuvienes un tlienes salidoja kulturli vienota imeu grupa, kuai latvisk vide bija nozmgs nometoanas mris. ku bija veseli 32; galveno kodolu veidoja 4 ldz 6 gadus vecie, ar mazajm msim un brliem perifrij. ki dzvoja ujorkas draudzes lauku pauma Atptas nam un Viesu mj. Par viiem rpjs 44 vecki un 8 vecvecki, kas vius rtos steidzinja, vakaros midzinja, nakts mierinja un atrada ar laiku vls stunds parunties un papriecties pai sav pulk.

Last vairk ...


Jaunumi Klinklvu galerij
28.07.2010

Ar biu sanou Gaezera Klinklva mkslas galerijas apkrtnes lieps ir atgriezus ikgadjs, vasaras izstu rosmes. ASV vidienes pavalsts iestjoties vienmrgi siltam un pat karstam laikam, patkamu vsumu apmekltjiem sniedz galerijas telpas Gaezera Kronvalda k. 27. jnij eit atklja Losandelosas, Kalifornij, latvieu mkslinieka, gleznotja Gunara Barena darbu personlo izstdi "Saules mu Latvijai"

Last vairk ...


Vasaras vjos un viu als Gaezer
28.07.2010

Rit latvieu mcbu, kultras un atptas centra Gaezers pastvanas 45. jubilejas gada vasara Miignas pavalst, ASV. Kaut ar negaidti karst vasara iespaido visa veida aktvittes, ar nainm takm un veldzjoiem deiem ikvienu joprojm sagaida smuidro koku pana un ezera mirdzoie dei. Ar latvieu centr Gaezers eneriski rit mcbu darbs Gaezera vasaras vidusskol (GVV), Gaezera sagatavoanas skol (GSS) un Gaezera brnu nometnes (GBN) posmos. Gaezera pau mazko iemtnieku Biz-Biz brnudrza grupia savu audzintju pavadb jtas lieliski. Vsintajs telps GVV un GSS vueglk apgt zinanas. apganai. Vidusskolas audzkiem ts turpinsies visas seas nedas. Vsks rta stundas GBN tiek izmanotas dien paredztajm sporta aktvittm un dienas vidus ldz pat pievakarei prmaius ir atvlts dens priekiem ezera peldviet dens sargu prraudzb. Viss, ko ogad Gaezer sniedz daba, saulain vasara un administrcija, tiek likts liet, lai aizvadtais laiks radtu apmierinjumu visu paaudu latvieu centra apmekltjiem.

Last vairk ...


Sveiks, sveiks, sveiks Kurs!
21.07.2010

Rietumkrasta latvieu vasaras vidusskol pirm skolas diena bija 4. jlij. Kursas karogs elton tika pacelts jau 36. gadu pc krtas. Skolas atklan piedaljs Rietumkrasta latvieu organizciju prstvji un sirsngi apsveica skolas saimi. ogad vasaras skol ir vienpadsmit audzku, mcbas notiks piecas nedas, ldz 7. augustam.

Last vairk ...


Ai, vasara, Tev izziedt caur rudzupuu zilumu
14.07.2010

Vasara sevi Miignas pavalst ir pieteikusi ar pilnu atdevi. Visapkrt zao, zied un pretm saulei tiecas visa apkrtj daba. Lai ar apkrtjos laukos ir skuas zeltt ziemju vrpas, dabas pilnbrieda izteiksme joprojm nav mazinjusies aj, saul vizoo ezeru, stalto koku apmeoto pakalnu un lauku ziedu prpilno pavu vid, kur savu mjvietu ir radis latvieu izgltbas, kultras un atptas centrs Gaezers. eit jau 45 gadus esam liecinieki msu tautas sveatn daudzslu kultras un izgltbas saglabanas un vairoanas centieniem no paaudzes uz paaudzi.

Last vairk ...


Divas dienas Paradzes uzgaidm telp
07.07.2010

Last vairk ...


LR Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tiekas ar latvieiem Vaington
07.07.2010

Last vairk ...


Gatavosimies Daugavas Vanagu 60 gadu jubilejai
04.02.2010

Pc Daugavas Vanagu ASV 50 gadu jubilejas svinbm 2000. gada apra skum toreizjais apvienbas prieknieks Voldemrs Sproeris teica, ka, cerams, pc desmit gadiem 60 gadu jubileju atkal svinsim Vaington. cerba ir piepildjusies, un Daugavas Vanagu apvienba Vaington atkal gaida staltos vanagus un akls vanadzes un viu piedergos no visas Amerikas, k ar lgtus viesus un ciemius no Kanadas, Austrlijas, Latvijas un citm vietm, lai no 16. ldz 18. aprlim svintu Daugavas Vanagu ASV 60 gadu jubileju un tai pa reiz pulctos DV ASV delegtu sapulcei. Slavenie Vaingtonas iri gan jau bs noziedji, bet varbt delegtiem palaimsies kdu vlnu ziedu atrast.

Last vairk ...


Prdomas par latvieu sabiedrbas nkotni Amerik (1
03.02.2010

Valsts neatkarbas svtki vienmr man liek prdomt latvieu sabiedrbas stvokli rzems. is bija pai interesants gads prdomm, jo daas dienas pirms msu vietj Ziemekalifornijas 18. novembra akta, samu interesantu sziu no kda drauga. Atbildot uz jautjumu, Vai tu bsi nam sestdien? vi atbildja: Vajadztu, jo latvieu sabiedrba Sanfrancisko mirst. Pirms daiem mneiem es tam btu piekritusi, un pati btu jutusi to bezcerbu, ko jt daudzi rzems dzvojoie msu paaudzes latviei. Bet taj vakar via bailes par msu latvieu sabiedrbas uzturanu mani mazliet prsteidza.

Last vairk ...


Vcu skolni uzmui filmu par latvieiem Minster
02.02.2010

Pagju gada nogal Wilhelm-Hittorf imnazijas Minster, Vcij, 11. klases skolni - vstures ptnieki iepazstinja Minsteres sabiedrbu ar stenoto projektu dokumentlo DVD video filmu Ghetto ohne Zaun (Geto bez oga), ku ststts par rosgs Minsteres latvieu kopienas vsturi.

Last vairk ...


<--  ... 1 2  --> 
Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)