LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

2011

<--  ... 1 2 3 ...  --> 

Skusies Kursas 37. mcbu vasara!
20.07.2011

ovasar Kurs mcs 23 jauniei: sei no Sietlas, sei no Sanfrancisko sei no Losandelosas, trs puii no Latvijas, viena audzkne no Portlandes, viena no Linkolnas Nebrask. Puse audzku Kurs ir pirmo reizi.

Last vairk ...


Saulaines Brnu nometne svins 60 gadu darbbu 2011. g. 10 jlij! (1
08.06.2011

1952. gada pavasar pc Sv. J ev. luteru draudzes Toronto mctja Arnolda La ieteikuma draudze nopirka zemi apmram vienas stundas brauciena attlum uz ziemeiem no Toronto, Nottawasaga upes krastos. i zeme bija tik skaista un tik oti mctjam Lsim atgdinja tvu zemi, ka vi to nodvja par mazo Latviju.

Last vairk ...


Possimies uz 3x3 nometni Gaezer!
01.06.2011

ogad 3x3 nometn Gaezer bs ne mazk bagtga programma 12 dadas ievirzes un nodarbbas. Brniem ldz 12 gadu vecumam bs atsevias nodarbbas dads vecumgrups.

Last vairk ...


Izlaidums Milvoku Oskara Kalpaka latvieu skol
25.05.2011

Last vairk ...


No sakntes lazda zied sarkaniem ziediiem
25.05.2011

imenes dienas sarkojums un latvieu skolas izlaidums Klvland

Last vairk ...


VASARA KATSKIOS!
18.05.2011

Last vairk ...


Diena, raena Saulaines talka!
18.05.2011

K teicis Kaudztes Reinis: Ikkatram acu mirklim savs laiks, ikkatram laikam savs darbs, ikkatram darbam sava alga, ikkatrai algai savs samjs." ( Mirdzoais akmens: Latvieu klasiu atzias, Jumava, Rga, 2004)

Last vairk ...


Kas notiek ar Anglijas latvieu otro paaudzi?
11.05.2011

Msu veck paaudze, kas eit iebrauca pc kaa no Vcijas un savu maizi pelnja, k nu katrs varja, bija galvenokrt vieninieki. Juzsve, ka imenes bija mazk skait. Tagad, kad liela daa no pckaa iebraucjiem aiziet mb, ms skatmies, kas nk viu viet. Msu uzmanbu saista paaudze, kas ir dzimusi, uzaugusi, izgltojusies un skusi darboties sav izvlt darbalauk Anglij.

Last vairk ...


JAUN AUDZE IESAISTS LNAK DARB
27.04.2011

LNAK 20. padomes 3. sesija no 1. ldz 3. aprlim Toronto oreiz bija viena no skajm pdjo gadu laik. Prrunas bija skas, ar ziojumi. Bija jievl jauna padomes prezidija sekretre, jo ldzinj - D. Veinberga no amata atteikusies.

Last vairk ...


Lalita Salia un Gunta Plostniece mzics Priedain
30.03.2011

K jau lasjt laikraksta iepriekj numur, dzejnieka, urnlista un Laika kdreizj redaktora rika Raistera (1905-1967) piemias fonda valde visus laipni aicina pulcties sav gadskrtj pavasaa sarkojum sestdien, 16. aprl, plkst. 2.00 pp. ujorkas apkaimes latvieu iecientaj pulcans viet cerams, tad jau pavasargi plaukstou koku ieskautaj Priedain (pie Frholdas N.J.), lai godintu savu gada balvas lauretu torontieti Pvilu Vasariu.

Last vairk ...


Klvlandes Daugavas Vanagu un vanadu sapulces
23.03.2011

Klvlandes Daugavas Vanagu apvienbas vanadu kopas sapulce, ku ierads 23 dalbnieces, notika 6. mart no rta. Sapulci vadja Vita Reineka, protokolja Velta ulca. Ldzinj kopas priekniece Valda Zemesarja un DV globl goda priekniece Rita Kaugura bija uzrakstjuas ziojumu par 2010. gad paveikto, atspoguojot visas apvienbas darbbu.

Last vairk ...


Latvieu leenda
23.03.2011

St. Ptersburgas teta motjiem gada 13. mart rads iespja noskatties Amerikas latvieu teta ujorkas studijas izkrtoto viesizrdi no Latvijas - Benjamia. K dzvot modernam cilvkam ar aktrisi Indru Burkovsku Emlijas Benjamias lom. Interese bija liela, un noteiktaj laik Latvieu biedrbas zle pildjs ar audm no dadm Floridas pusm.

Last vairk ...


Saulaine pavasaa gaids
16.03.2011

Toronto un apkrtne ir jau sen brva no sniega, bet Saulain, Sv. Ja draudzes Toronto lauku paum, visus jumtus, kokus un pavas vl arvien sedz bieza krta sniega un ledus. Saulaine izskats k sen iemotas illustrcijas Margaritas Strastes pasaks par ziemu, kur visi koki, krmi un dzvnieki smaida, galv nesdami pazstams sniega mices.

Last vairk ...


Skolotju konference Sanfrancisko
16.03.2011

ALAs Izgtbas nozares rkotaj skolotju konferenc, kas no 4. ldz 6. martam notika Sanfrancisko, piedaljs skolotji no devim ASV pamatskolm

Last vairk ...


ujorkas skauti un gaidas svin 62. dzimanas dienu
09.03.2011

Gatavojoties ujorkas latvieu skautu un gaidu vienbu gadskrtjam sarkojumam ujorkas latvieu evanliski luterisks draudzes baznc Jonkeros 27. februr, daudziem bija baas par laika apstkiem.

Last vairk ...


Kas ir tabula rasa?
23.02.2011

Rgas 90. skautu vienbas un Zil kalna 4. gaidu vienbas dalbnieki pulcjs 2011. gada 5. un 6. februr ujorkas ev. lut. draudzes paum Katskiu kalnos gadskrtj ziemas nometn.

Last vairk ...


Aicinm piedalties un apmeklt ,, mksla ir jauna sarkojumus
23.02.2011

Latvieu nacionls jaunatnes apvienbas Kanad (LNJAK) rkot gadskrtj mkslas nedas nogale jaunieiem notiks no 10. ldz 13. martam, un taj vars piedalties gan jauniei, gan tie, kui vl jtas jauni.

Last vairk ...


Katskios bs Richarda Zaria zle
16.02.2011

ujorkas latvieu ev. lut. draudzes valde aizvadt gada decemba sd nolma godint mctju Richardu Zariu, via vrd nosaucot nometnes jauno damzli.

Last vairk ...


Mra Zlte: Man patk darbotis uz pilnu klapi
16.02.2011

Daudziem dalbniekiem vl lab atmi 2x2 nometne Malibu neilgi pirms gadu mijas. Par lektori kultras ievirz bija aicinta dzejniece un drmatie Mra Zlte.

Last vairk ...


Anglija bij atvrta, atslg nebij nolauzta...
09.02.2011

Tuvojas 25. janvris, kad pc Latvieu Nacionls padomes Lielbritanij (LNPL) ielguma jdodas turp, lai tiktos ar msu lastjiem un citiem Apvienotaj Karalist mtoajiem latvieiem. Atbildbas nasta aug augum, jo uzaicinjum teikts: Referts par Draudzgo aicinjumu un domu apmaia par laikrakstu Brv Latvija.

Last vairk ...


<--  ... 1 2 3 ...  --> 
Iepriekjie numuri

Kategorijas
Tulkojusi Silvija Lce (1)
Arhvs
2024 (10)   
2023 (7)   
2022 (7)   
2021 (3)   
2020 (16)   
2019 (24)   
2018 (24)   
2017 (6)   
2016 (1)   
2015 (5)   
2014 (7)   
2012 (13)   
2011 (45)   
2010 (38)