LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

108233

Zias no Latvijas vstniecbas ASV
Apskatt komentrus (0)


01.10.2019


 

 

Latvijas vstniecba ASV zio par iespju atjaunot vai pieprast Latvijas Republikas pasi un/vai personas apliecbu (eID karti) Walnut Creek Sanfrancisko reion .g. 18. - 19. oktobr.

 

Pieteikans ldz 6.oktobrim.

Pieemana notiks:

Viesnc Walnut Creek Marriott

Adrese: 2355 North Main Street, Walnut Creek, CA 94596

Piektdien, 18.oktobr un sestdien, 19.oktobr

 

 

Latvijas vstniecba ASV aicina Latvijas valstspiedergos noformt un saemt pasi kop ar eID karti jeb personas apliecbu. 

 

obrd tiek izstrdti nepiecieamie grozjumi Latvijas likumdoan, lai par prioritro personu apliecinoo dokumentu ktu eID karte, tpc aicinm noformt eID karti ar tad, ja Jsu rcb ir derga Latvijas pase.

 

das izmaias valstspiedergajiem sniegs uzticamu, valsts garanttu un drou personas identifikciju ar elektroniskaj vid. 

 

No gada eID karts ir ieviesti bezmaksas parakstanas un autentifikcijas sertifikti ar neierobeotu parakstans reiu skaitu. eID karte obrd tiek izsniegta ar derguma termiu 10 gadi agrko 5 gadu viet.

 

Pieteikt pasi kop ar eID karti ir ltk nek noformt eID atsevii - var ietaupt laiku un ldzekus, izvairoties no atkrtotas viztes vstniecb. 

 

Ieguvumi un rtbas, ko nodroina eID kartes lietoana rvalsts: 

-      ar personas apliecbu, kur iekauts un aktivizts autentifikcijas sertifikts, var apliecint savu identitti attlinti elektronisk vid. 

is aspekts ir svargs, lai vartu pieteikt un saemt pakalpojumus portl www.latvija.lv, (piemram, atkrtotas dzimanas vai laulbas apliecbas izprasana, izziu pieprasana, ar e-notrs);

 

-      ar personas apliecbu, ku iekauts un aktivizts elektronisk paraksta sertifikts, var elektroniskiem dokumentiem pievienot savu elektronisko parakstu, kas ir ekvivalents tradicionlajam ar roku paraksttam dokumentam.

Papildu informcija pieejama Pilsonbas un migrcijas lietu prvaldes mjaslap.

 

 

Kdi dokumenti jiesniedz vstniecbai?

Lai pieteiktos pases un/vai personas apliecbas (eID kartes) apmaiai vai pieprasanai izmantojot prvietojamo pasu staciju, iepriek, ldz 2019.gada 6.oktobrim uz Latvijas vstniecbu ASV jatsta du dokumentu kopijas:

1) aizpildts IESNIEGUMS pieejams vstniecbas mjaslap.

2) iepriekjs Latvijas pases kopija; 

3) ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jnosta dzimanas apliecbas kopija; 

4) dokumenta, kas apliecina pastvgu uzturanos ASV, kopija (ASV pase, ASV vza vai uzturans atauja, darba atauja, I-94 vai I-20 formas, vai cita dokumenta kopija);

5) brnam ldz 15 gadu vecumam pasi vai personas apliecbu var pieprast tas brna vecks, kur ir Latvijas pilsonis, vai ar vecks, kur ir citas valsts pilsonis, uzrdot otra vecka notarili apliecintu (un ar ar Apostille apliecintu) piekrianu brna dokumentu iesnieganai un saemanai; no 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saemanai. 

6) IESNIEGUMS, lai informtu par dzvesvietu ASV pieejams vstniecbas mjaslap..

 

 

Iepriekmintie dokumenti jsta pa e-pastu uz consulate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 202-328-2860, obligti nordot savu kontaktinformciju (telefonu, e-pastu).

Minto dokumentu oriinli OBLIGTI juzrda, ierodoties mobilaj pasu darbstacij, k ar jsamaks valsts un konsulr nodeva. 

 

Samaksa veicama tikai ar bankas karti (debetkarti vai kredtkarti).

 

 Cenrdis:

Pase 115 EUR

Pase un personas apliecba (eID karte) 120 EUR

Pase un personas apliecba (ar aktiviztu parakstu eID kart*) 145 EUR

 

- Pase personm, kuras nav sasnieguas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecum (2019. gad no 63 gadiem un 6 mneiem), kurm pieirta vecuma pensija un kura uzrda pensionra apliecbu, k ar personm, kurm ir I vai II invalidittes grupa un kua uzrda attiecgu dokumentu 100 EUR

- Pase un personas apliecba (eID karte) personm, kuas nav sasnieguas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecum (2019. gad no 63 gadiem un 6 mneiem), kum pieirta vecuma pensija un kua uzrda pensionra apliecbu, k ar personm, kum ir I vai II invalidittes grupa un kua uzrda attiecgu dokumentu 105 EUR

- Pase un personas apliecba (ar aktiviztu parakstu eID kart*) personm, kuas nav sasnieguas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecum (2019. gad no 63 gadiem un 6 mneiem), kum pieirta vecuma pensija un kua uzrda pensionra apliecbu, k ar personm, kum ir I vai II invalidittes grupa un kua uzrda attiecgu dokumentu 130 EUR

- Personas apliecba (eID karte) - 100 EUR

- Personas apliecba (ar aktiviztu parakstu eID kart*) - 125 EUR

- Personas apliecba (eID karte) personm, kuas nav sasnieguas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecum (2019. gad no 63 gadiem un 6 mneiem), kum pieirta vecuma pensija un kua uzrda pensionra apliecbu, k ar personm, kum ir I vai II invalidittes grupa un kua uzrda attiecgu dokumentu 90 EUR;

- Personas apliecba (ar aktiviztu parakstu eID kart*) personm, kuas nav sasnieguas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecum (2019. gad no 63 gadiem un 6 mneiem), kum pieirta vecuma pensija un kua uzrda pensionra apliecbu, k ar personm, kum ir I vai II invalidittes grupa un kua uzrda attiecgu dokumentu 115 EUR.

Mints summas ietve ar pases/personas apliecbas nostanu ar Federal Express kurjerpastu uz personas nordto dzvesvietu. 

 

*Ja eID kart tiek aktivizts elektroniskais paraksts, tad eID kartes drobas kodi tiek nostti atsevi stjum. 

 

Pc 6.oktobra katram interesentam tiks noteikts konkrts pieemanas laiks, par to iepriek vienojoties. 

Papildu informcija Latvijas vstniecbas ASV mjaslap.

 

Latvijas vstniecbas ASV Konsulr nodaa

Vstniecbas Konsulrs nodaas tlrui: 202-328-2883; 202-328-2882, 202-328-2881

E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA