LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

25097

3x3 nometne rij pirmoreiz
Apskatt komentrus (0)


17.07.2012


3x3 nometne rij pirmoreiz

Pirms nometnes ms tikai nojautm, kdam sti ir jbt 3x3. Tagad, kad nometne jau ir beigusies un 3x3 dibintja Lga Ruperte atzst, ka ir bijusi tda nometne, kdai jbt 3x3, esam bezgala gandarti, ka mums ir izdevies to stenot, ar patiesu prieku atzst rijas pirm ğimeu saieta rkotji. Protams, turpmk bsim daudz zingki, jo nu esam izgjui cauri visam procesam gan sagatavoanas posmam, gan paai nometnes norisei. Nkamreiz daudz ko darsim pavisam citdi, saka rijas 3x3 padomes loceki un ldz vislielko paldies par padomiem teikt Lgai Rupertei un Inesei Krmiai. Vias gan akli konsultjuas nometnes rkotjus  nometnes sagatavoanas laik, gan nkuas talk ar paas nometnes laik.

 

Saiet Zaaj sal kopum piedaljs 83 dalbnieki, un Dublinas kalnos Lrhil, kur notika nometne, bija sabraukui latviei no Zviedrijas, ASV, Kanadas, Lielbritanijas, Latvijas un, protams, no rijas. Nometotji piedaljs kopum  14 ievirzs, un visai nometnei cauri pamus ar Apvrsni vijs ar Ju mcba, jo rijas pirmajai nometnei neda pirms Jiem tika izvlta ar pau nolku. Pirmkrt, lai iemctos t pa stam lgot, otrkrt, lai pirm nometne paliktu atmi ar visspilgtkajiem un latviskkajiem svtkiem, kdi vien iedomjami, un, trekrt, lai tiei lgojot pulcintu kop rijas latvieus, jo ne tikai rkotjiem, bet ar daudzajiem rij mtoajiem latvieiem ldz im bijis visai maz zinanu par 3x3 un pao gaisotni, kas valda nometn.

 

Nedas laik rijas nometn, apmekljot dadas ievirzes, nometotji papildinja zinanas Austa Graa (par latvieu valodas vrtbu pasaules kontekst), Anda Tomana (caur msu pau fotoalbumiem - ceojum uz pagtni), Ja un Lailas Kirmukas (gan brniem, gan pieauguajiem, leu valstba), Viestura Zaria (Latvijas un rijas alus daranas vsture, brvana, lietoanas kultra, baudana), Lgas Rupertes (3x3 kustbas dibintja) un Mras Tupeses (savstarpjo attiecbu uzlaboana ğimen un brnu audzinana), Ineses Krmias (latvisks virtuves noslpumi, Saulgrieu rituli un Ju svinanas tradicijas), Ja Krmia (seno latvieu cu un veiklbas prasmes), Aelitas un Jua Batas (latvisko pirts ritulu noslpumi), Lgas Reiteres (ventiu ststniece un Zu sieva), Mrtes Briedes (rotaas un sples x ), Ma Braslia (latvieu dani), Valrija Martinkvia (sporta nodarbbas brniem), Ilvas Kramas (rados mkslas un veidoanas nodarbbas) un Valdas Birkmanes (k aust bez stellm) vadb. Pie nometotjiem ciemojs ar Austa Graa uzaicintais eltu valodu specilists profesors Rourijs OHiginss (Ruairi OHighinn), ru dzejnieks Maikls OLoklins (Michael OLoughlin), alus dartjs Trevors Virtmens (Travor Wirtman) un portla Baltic-Ireland redaktore Laima Ozola. Notika lekcijas par rijas latvieu vsturi un brauciens uz ppju meistara Kra Ptersona mzeju Salinogn, prgjiens kalnos un Daudzinjums piederbai, ko vadja Inese un Jnis Krmii.

 

Tagad, prskatot fotografijas un prlasot dalbnieku vrtjumu anketas, iet, ka mums tomr  ir izdevies izveidot mazu Latviju tepat Dublinas pievrt.

 

Sandra Bondarevska
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA