LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

107244

Diasporas konsulttvs padomes pirm sde
Apskatt komentrus (0)


16.07.2019


 

 

 

12. jlij rlietu ministrij uz pirmo sdi tiks Diasporas konsulttvs padomes loceki. To atkljot, rlietu ministrijas par­lamentr sekretre Zanda Kal­­ni­a-Lukaevica, kua izteica gandarjumu par padomes darba uzskanu, k ar pauda prlie­cbu, ka t bs laba platforma valsts un nevalstisko organiz­ciju sadarbbai diasporas pol­tikas jom. Sdi vadja rlietu ministrijas specilo uzdevumu vstnieks diasporas jautjumos Aivars Groza.

 

Padome vienojs par nepiecieambu radt vienotu starpnozaru diasporas poltikas pl­no­anas dokumentu – Rcbas plnu 2021. – 2023. gadam. Pl­­­­na saga­tavoanai tiks veidotas piecas dar­ba grupas, kus darbo­sies valsts un nevalstisk sektora prstvji. Darba grupas struk­turizs atbil­s­toi Diasporas li­­ku­m noteiktajiem rcbas virzieniem: latvisks identittes un pie­­derbas sajtas Latvijai stip­ri­nana diaspor, latvieu valodas un kultras izpte, sagla­b­ana un attstba rpus Latvijas, diasporas pilsonisks un pol­tis­ks ldzdalbas veicinana, diasporas iesaiste Latvijas taut­saim­niecbas un zintnes attstb, valsts prvald, atbalsts remig­r­cijai. Papildus tiks veidota me­­diju un informcijas darba grupa ar mri veicint diasporas pie­eju Latvijas informtvajai un kultr­telpai. 

 

Sdes laik valsts institciju prstvji zioja par Diasporas likuma prejas noteikumos paredzto likumprojektu virzbu. Tie ietver papildu dzvesvietas adreses ievieanu diasporai, so­­cil nodroinjuma mechnis­mus remigrantiem, sabiedrisko mediju pieejambu diasporai, izgltbas un kvalifikciju atz­a­nas atvieglojumus remigrantiem un citus atbalsta paskumus. 

 

Padomes sd rlietu ministrija sniedza informciju par 2020. gad plnotajm iniciat­vm nepiecieamo valsts bude­tu 987 257 EUR apmr. Tas ne­­piecieams ar diasporu saisttu noriu atspoguojumam sabie­d­riskaj pastjum, sabiedrisko mediju pieejambas diasporai nodroinanai, diasporas vs­tu­risk mantojuma saglabanai, k ar papildu dzvesvietas dek­laranas funkcionlittes ievie­anai.

 

Pirmaj padomes sd no nevalstisk sektora uz gadu tika ievlti divi rotjoie prstvji – Latvieu rstu un zobrstu ap­­vienba, k ar biedrba “Laiks – BL”, kas prstv diasporas laik­rakstus Laiks un Brv Latvija. Par padomes prieksdtja vietnieku ievlts biedrbas “Ar pa­­saules pieredzi Latvij” prstvis Miks Muiarjs. 

 

Nkams padomes sdes plnotas gada 1. oktobr un 6. decembr.  
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA