LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

86231

Informcija par 13. Saeimas vlanm
Apskatt komentrus (0)


28.05.2018


 

 

2018. gada 6. oktobr, sestdien, Latvij notiks 13. Saeimas vlanas. Nobalsot vlans vars Latvijas pilsoi, kuri vlanu dien bs sasniegui 18 gadu vecumu un kuriem bs derga Latvijas pilsoa pase. Vlanu iecirki rvalsts ir iekauti Rgas vlanu apgabal, tpc vltji rvalsts vars balsot par Rgas vlanu apgabal reistrtajiem deputtu kandidtu sarakstiem.

 

K vlans vars nobalsot ASV dzvojoie vltji?

ASV dzvojoiem vltjiem bs divas iespjas, k nobalsot 13. Saeimas vlans: 

1) vlanu dien, 6. oktobr, persongi balsot kd no rvalsts vai Latvij izveidotiem vlanu iecirkiem;

2) nobalsot pa pastu, iepriek piesakoties Latvijas vstniecb ASV, Vaington.

 

Kur vars nobalsot vlanu dien, 6. oktobr?

13. Saeimas vlanu dien vars nobalsot persongi jebkur rvalst vai Latvij izveidot vlanu iecirkn. Iecirki bs atvrti no plkst. 7.00 rt ldz plkst. 20.00 vakar pc vietj laika. rvalsts izveidoto vlanu iecirku adreses bs pieejamas maij Latvijas Centrls Vlanu komisijas mjaslap www.cvk.lv.

 

ASV tiks izveidots divdesmit viens vlanu iecirknis: Boston (Masasetsas pavalsts), ikg (Ilinoisas pavalsts), Denver (Kolordo pavalsts), Detroit (Miiganas pavalsts), Filadelfij (Pensilvnijas pavalsts), Frhold (dersijas pavalsts), Grandrapidos (Miiganas pavalsts), Hjston (Teksasas pavalsts), Indianapol (Indinas pavalsts), Kalamaz (Miiganas pavalsts), Klvlend (Ohaio pavalsts), Losandelos (Kalifornijas pavalsts), Milvokos (Viskonsnas pavalsts), Mineapol (Minesotas pavalsts), ujork (ujorkas pavalsts), Portlend (Oregonas pavalsts), Roester (ujorkas pavalsts), Sanfrancisko (Kalifornijas pavalsts), Sanktptersburg (Floridas pavalsts), Sietl (Vaingtonas pavalsts) un Vaington (Kolumbijas apgabals). 

 

Vlanu iecirku ASV adreses maij bs pieejamas ar Latvijas vstniecbas ASV mjaslap.

 

 

K vars pieteikties balsoanai pa pastu?

Ja vltjs vlanu dien nevars ierasties persongi vlanu iecirkn, lai nobalsotu, ir iespja pieteikties balsoanai pa pastu Latvijas vstniecb ASV (2306 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008).

 

Pieteikties balsoanai pa pastu var no 2018. gada 5. maija ldz 14. septembrim, uzrdot dergu Latvijas pilsoa pasi un aizpildot iesniegumu.

 

Iesniegum jnorda: 

1. Vrds, uzvrds; 

2. Personas kods; 

3. Dzvesvietas adrese; 

4. Adrese ASV, uz kuru nostmi vlanu materili;

5. Iesnieguma aizpildanas vieta un datums;

6. Vltja paraksts.

 

Iesnieguma veidlapu var aizpildt vstniecb vai iepriek izdrukt no Latvijas vstniecbas ASV vai Latvijas Centrls vlanu komisijas mjas lapas (Iesniegums balsoanai pa pastu no rvalstm). Iesniegumu atauts rakstt brv form, rokrakst vai datorrakst.

 

Saemot iesniegumu, vstniecbas darbinieks reistrs vltju balsotju sarakst, iespieds pas spiedogu par dalbu 13. Saeimas vlans un izsniegs izziu, ka vltjs ir reistrts balsoanai pa pastu. 

 

Latvijas vstniecbas ASV darba laiki, kuos var pieteikties balsoanai pa pastu, ir noteikti:

Pirmdiens no plkst. 13.00 ldz plkst. 16.00

Otrdiens un ceturtdiens no plkst. 10.00 ldz plkst. 13.00

 

Ja vltjam nav iespjas personiski ierasties vstniecb, lai pieteiktos balsoanai pa pastu, vltja iesniegumu un pasi vstniecb var nogdt starpnieks, piemram, kda uzticambas persona, pastnieks (USPS) vai pasta kurjers (UPS, DHL, FedEx). Ja pase un iesniegums vstniecb tiek nogdti ar pastnieku vai pasta kurjeru, vltjam paam ir japmaks pasta pakalpojumi pases un izsniegts izzias nostanai atpaka vstniecbai kop ar pasi un iesniegumu ir jnosta ar iepriek apmaksta aploksne pases un izzias nostanai atpaka vltjam ar ieraksttu pastu (USPS) vai kurjerpastu (UPS, DHL, FedEx). Vstniecba neuzemas atbildbu par pasta vai starpnieka pakalpojumu kvalitti.

 

Ldz 14. septembrim vltjam bs tiesbas maint adresi, uz kuru saemt vlanu materilus. Par vlmi maint adresi bs jpazio vstniecbai ldz 14.septembrim.

 

Ldzam ievrot - ja bsiet pieteicies balsoanai pa pastu, Jums nebs iespjas balsot vlanu dien vlanu iecirkn!

 

K vars nobalsot pa pastu?

Ja vltjs bs pieteicies balsoanai pa pastu, vstniecbas darbinieks vlanu materilus uz vltja iesniegum nordto adresi izsts laik no 2018. gada 15. ldz 24. septembrim.

 

Saemot pa pastu nosttos vlanu materilus, bs jrkojas saska ar klt pievienoto instrukciju.

 

Ldzam ievrot - vltjam savs balsojums vstniecbai bs jnosta ar tdu aprinu, lai vstniecba to saemtu ldz vlanu dienai - 2018. gada 6. oktobrim.

 

 

UZZIM:

Informcija par 13.Saeimas vlanm ir pieejama Latvijas Centrls vlanu komisijas mjaslap un Latvijas vstniecbas ASV mjaslap.

 

Centrls vlanu komisijas un Latvijas vstniecbas ASV mjaslaps bs pieejama ar informcija par politiskajm partijm, to priekvlanu programmm, k ar 13. Saeimas vlanu deputtu kandidtiem, tikldz informcija tiks publiskota. No 2018. gada 1. oktobra noteiktos laikos ar vlanu iecirkos vars iepazties ar deputtu kandidtu sarakstiem, zim par kandidtiem un priekvlanu programmm. 

 

Latvijas vstniecba laipni aicina jautjumu gadjum kontaktties ar vstniecbas Konsulro nodau pa tlruiem 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-328-2881 vai izmantojot e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv.

 

Aicinm sekot vstniecbai socilajos tklos, lai uzzintu aktualittes ar par vlanm:

Facebook un Twitter

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA