LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

109075

"Es esmu bagts ‒ man pieder viss, kas ar mani ir noticis..." Mris aklais
Apskatt komentrus (0)


26.11.2019


 

 

Ligita Kovtuna


ajos mana skolotja urnlistik, dzejnieka Ma akl vrdos ir si un skaidri pateikts tas, ko izjutu, Valstssvtku dienas pavadot ujork. Tiei uz ujorku gada novembr biju visvairk vljusies nokt, jo ‒ tiei ujorka un ujorkas latviei tau izloloja Laiku, avzi, ar kuu aizvadtos 19 gadus ciei esmu sasaistjusi savu darba dzvi, avzi, kas gada 8. novembr nosvinja savu 70. dzimanas dienu, apliecinot, ka ir pilntiesga trimdas preses ilgdzvotja.

 

Aizvien atminos ts pirm redaktora Kra Rabca vrdus, kad Helmars Rudztis viu uzaicinja kt par savu sabiedroto: Savu stnieka vietu tomr neatstu, jo cik tad ilgi t avze pastvs ‒ ja nu gadus piecus... Re, nu! Laika 70. dzimanas dien samm suminjumus un turpmk laba cea vljumus, tostarp JBANK (Apvienots Amerikas baltieu nacionls komitejas) balvu, PBLA Goda diplomu, Latvijas Valsts un trimdas lielo organizciju vadbas apsveikumus. Mie lastji, abonenti, domubiedri, autori ‒ jsu vrd ar teiku paldies! Bet visvairk mani aizkustinja kds kungs (piedod, mais, satraukum piemirsu Tavu vrdu!), ku Jonkeru nam sarkojuma noslgum man pasniedza sarkanbaltsarkanas nees, sakot paldies par darbu un darot zinmu, ka ne tikai pats esot Laika pastintjs kop daudziem gadiem, bet vl ik gadu trs pastinjumus dvjot citiem. Vlreiz paldies Jums, uzticamais draugs! Jsu dvtos ziedus aiznesu uz Rudzu ‒ Helmara, Austras, Mra un Annas kapavietu. Pateicoties viu ieguldjumam, joprojm ir Laiks un man ir ticis is lielais prieks, gods un atbildba piepulcties Laika saimei.

 

Jonkeros biju kop ar Rudzu atvasm un savu bosu, izdevju, Helmara vedeklu Daci Rudzti, kua paaizliedzgi turpina strdt, lai msu avze iznktu. Te viet piemint ar Laika vecko (pc nostrdto gadu skaita) darbinieci Dinu Simmons Rudzti, aklo skudriu, kas veic to nemanmo, bet oti, oti atbildgo darbu, kas saists ar avzes administrciju. Via savs roks pelnti sama JBANC godpilno balvu Vaington. Jonkeros biju priecga satikt ilggadjo un lastjiem pazstamo redaktori Astru Mooru, skumu, ka klt nebija manu kollgu ‒ stipr pleca Ojra Celles un iedvesmojos Baibas Bioles, kui visi ieguldjui  daudz sava spka , laika un uzticbas, lai Laiks turpintu iznkt ar glui bezcergos apstkos. is novembris patiesi  ir msu gaviu mnesis, un paldies visiem par kopgo darbu!

 

Jonkeru sarkojums, raksturojot vien vrd, bija paciljos. Un ne tikai  Laika suminjumu nozm ‒ te vl lielais paldies par krajm rozm un atzinbas vrdiem, ko teica ujorkas Latvieu biedrbas prieksde Anita Bataraga, Latvijas Goda konsuls Daris Dli u. c. Paciljoi tas bija ar visu kopgo noskau un izcilo Valstssvtku sarkoju programmu, ku iekvs ar Rtas un Vala Muktupvelu koncerts Mani balti blelii ‒ skangs, informatvi un emocionli bagts vstjums par msu saknm, un vl ar mazo tautieu ‒ udersijas un Jonkeru latvieu skoliu  dziesmas un dejas. pai aizkustinoi bija lielo un mazo mkslinieku kopjie prieknesumi. Palkojoties bilds, ko redakcijai laipni prstja Kristne Rathod un riks Niedrtis! Dzvesprieks, ieinterestba, gaiums, jaunba, turpinjums... Atliek vien cert, ka tas viss ms pavads ar, tlk ejot ikdienas gaits. ujorkas straujais temps, kas man pc saldzinoi (j, saldzinoi!) miergs Rgas liek patiesi izbrnties ‒ k js to paspjat?! K dziedja ikgas Pieci: Dievi, auj tiem stipriem bt,/kas brnus latvieu skol st... Un, protams, ar Tev, Anita, Tev Dact (Dace Aperne, kas nenogurusi ce tiltus starp Ameriku un Latviju, vadot biedrbu TILTS), visiem, kas sarpjui cienastus, rtbas, viesmlbu un sirsngo kopbanu!

 

Svtki nebeidzas ‒ 18. novembr kupl pulk tiekamies ujorkas Krneg zl, kur ujorkas Latvijas Nacionls Operas ilde (LNO) sarkojusi neaizmirstamu paskumu ‒ koncerta apmekljumu Latvijas 101. gadadien, ko dirija pasaules lmea mzikas interprets, Bostonas simfonisk orestra vadtjs Andris Nelsons. Tam sekoja svtku sarkojums turpat Krneg zles telps ar Latvijas vstnieka ANO (Apvienoto Nciju organizcij) Andreja Pildegovia uzrunu un tostu Latvijai, k ar jaunievlts LNO prieksdes Ilzes Ptersones lietii asprtgo svtku sveicienu. l tikai, ka pats maestro Nelsons nevarja, nu, nekdi nevarja ierasties pie latvieiem vismaz uz piecm mintm... Bet, lai nu k, koncerts bija izcils, un par to nkamned  publictajos iespaidos. Tagad prcelsimies dienu iepriek ‒ 17. novembr, kad kop ar Rudzu imenes atvasm un Viju Zuntaku Brziu un jauno Triju Zvaigu ordea virsnieku Ivaru Brziu devmies uz Grnvudas kapiem (Greenwood Cemetery), lai atdotu godu Laika ciltstvam Helmaram Rudztim un via tuviniekiem, kas tur atdusas. 

 

Pie Laika ciltstva Helmara Rudza imenes kapa Grnvudas kapst. No kreiss: Dace Rudzte, Ligita Kovtuna, Anda Simmons, Tlis Simmons, Dina Simmons Rudzte, Helmars Rudztis jun.  

 

Ieldju...      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA