LV
 TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS / Mtu zems

 

 

 

 

 

PASTINI LAIKRAKSTU EIT

 

  TAS IR DROI UN RTI!


 

--> 

LAIKS IR VRTBA

ABONANA

SLUDINJUMU IZCENOJUMS

ujork kop 1949.gada iznkoais laikraksts LAIKS  ir plakais latvieu izdevums rpus Latvijas. Ievietojot sludinjumu, js sasniedzat (vai sasniegsit) vairku tkstou lielu lastju auditoriju ASV, Kand un citviet pasaul.

LAIKS iznk reizi ned. etras reizes gad Jauno Laika krsains pielikums.

Ik nedu

 • Zias par latvieu sabiedrisko dzvi Amerik un cits mtu zems;
 • O.Celles, P.Goubla, F.Gordona, K.Streipa, S.Benfeldes, D.Mjartna komentri par notiekoo Latvij un starptautiskaj politik;
 • Intervijas ar latvieu sabiedriskajiem darbiniekiem;
 • Ekonomistu un kultras apskatnieku vrojumi un vrtjumi;
 • Ceojumu apraksti un sporta jaunumi.

JAUNO LAIKS

 • Jaunieu komentri un viedoki par latvieu sabiedrbas nkotni ASV un cits mtu zems;
 • Amerikas Latvieu Jaunatnes Apvienbas lapa;
 • Paskumi ASV un Kand;
 • Intervijas ar jaunajiem mksliniekiem, mziiem un sportistiem;
 • Informcija par vasaras nometnm Ziemeamerik;

 • Padomi par dzvoanu un mcbm Latvij. 

 


Our content: collegefootballfaniacs.com

Our store: collegefootballfaniacsstore.com

 

 

 

Textbook125x125

 

 

  


 

 

  


 
Visas zias
TAVS LATVIEU LAIKRAKSTS RPUS LATVIJAS
ertrdes iela 27,
Rga,LV-1011
Latvija
+371 67326761
+371 67326784
[email protected]

Laika birojs ASV:
Tlr:. 727-385-4256

Sarkojumu un dievkalpojumu zias:
Inese Zais
e-pasts: [email protected]

 

85865

"is bijis triumfls gads"
Apskatt komentrus (0)


08.05.2018


 

 

is ir bijis triumfls gads Amerikas latvieiem, ievedot ms Latvijas valsts Simtgades svinbs. Atskatoties, ko darjusi un pankusi ALA aj gad, k ar vietjs sabiedrbas skolas, draudzes, biedrbas, jatzst, ka visi ir aktvi darbojuies un svinjui o nozmgo gadu. Un ms pat vl neesam pusce!

 

Amerik Latvijas Simtgades svinbas tika atkltas ar Visprjiem latvieu Dziesmu un deju svtkiem Baltimor pagju gada jlij. Tas bija milzgs pankums, un bija tiem iepriecinoi redzt, ka msu sabiedrba vl joprojm ir spjga sarkot dus vriengus svtkus. Papildus brnigiem koncertiem un jautrm ballm bija iespaidga apmekltba rkotji saskaitja 3200 apmekltjus gandrz divtik saldzinjum ar iepriekjiem svtkiem pirms pieciem gadiem. Turklt Baltimoras svtki ienesa ievrojamu peu. Tas apliecina, ka risks uzemties rkot svtkus bija t vrts un ka msu Amerikas latvieu kopiena var paveikt neticamas lietas, un tai ir spoa nkotne! Viens no pankumu iemesliem, manuprt, ir tas, ka bija t reize, kad msu vec trimda un jaun diaspora strdja kop un dalja skatuvi vien sarkojum. Vecs trimdas izveidot struktra un spcg financil baze un jauns diasporas enerija un idejas ir izcila recepte pankumiem.

 

ALA lepojas bt par Dziesmu un deju svtku sponsoru, ms ar esam centuies nodroint, lai ikviena latvieu kopiena vis Amerik vartu svint Latvijas Simtgadi. Msu izveidotais Latvijas Simtgades fonds ir financili atbalstjis sarkojumus no krasta ldz krastam, nodroinot dsnus pierumus sarkojumiem Mineapol, ikg, Indianapol, Sietl un Boston jauno mziu grupas ImantaDimanta un draugi koncertturneju, ku darbojas mzii no ASV, Latvijas un Eiropas un kas veiksmgi apvieno tradicionlo un msdiengo ldzgi k msu pau sabiedrba. ALA ir ar devusi ieguldjumu jaunatnei, nodroinot paus Simtgades pierumus msu Gaezeram, Kursai un Katskiiem. kur mca un uztur latvisks tradicijas. Savukrt ALA Sporta nozare veds uz Simtgades splm Rg msu Amerikas latvieu sportistus.

 

Tau jaunai diasporai atstjot Latviju, mains Latvijas demografisk situcija, un izbraukuo latvieu viet nk cittautiei, parasti no Austrumiem. Mums ir nepiecieams uzlabot situciju Latvij, lai apturtu emigrciju un veicintu remigrciju. Mums ir nepiecieams attstt ekonomiku, uzlabot izgltbas sistmu un ieguldt infrastruktr. Mums ir nepiecieams izvlties pareizs industrijas un labko veidu, k reklamt un poziciont Latviju pasaul. is, protams, ir Latvijas valdbas un sabiedrbas pienkums. Bet mums ASV jdara viss iespjamais, lai paldztu. izmantosim msu pasaules pieredzi, kad tiekamies ar Latvijas poltiiem un viedoku lderiem, lai uzsvrtu izgltbas un infrastruktras attstbas nozmbu! Turpinsim rkot konferences un seminrus, kas izce idejas, kas var paldzt Latvijai, tdus k Sportlight Latvia, ko ALA sarkoja ikg pagju gada oktobr un ko apmeklja aptuveni 200 uzmju, lai prruntu eksporta, investciju un sadarbbas iespjas starp Latviju un ASV. Veicinsim, lai Latvijas populariz sevi pasaul ar konsekventu un pozitvu vstjumu!

 

Un, protams, piedalsimies 13. Saeimas vlans oruden! Btisks sasniegums ir tas, ka ogad ASV bs vairk iecirku nek jebkad agrk. Krtjo reizi s bs oti svargas vlanas, kas noteiks Latvijas tlko attstbas kursu. Ir oti svargi, lai cilvki aizietu balsot.

 

Esmu pagodints, ka aj kongres mums ir pievienojuies Latvijas kultras ministre Dace Melbrde, Latvijas rkrtjais un pilnvarotais vstnieks ASV Andris Teikmanis, k ar via kolli rlietu ministrij Latvijas vstnieks ANO Jnis Maeiks un specilo uzdevumu vstnieks sadarbb ar diasporu Atis Sjants, k ar bijuais vstnieks un tagadjais Saeimas rlietu komisijas prieksdis Ojrs Kalni. Atgdinu ar par nozmgo financilo atbalstu, ko attiecgs ministrijas snieguas latvieiem rzems lai atbalsttu Dziesmu un deju svtkus, Gaezeru u.c. Sirsngs paldies!

 

Priecjos ar, ka mums pievienojuies vl citi ciemii no Latvijas Centrls vlanu komisijas prieksdtjs Arnis Cimdars, demogrfs Ilmrs Mes, NATO Stratisks komunikcijas izcilbas centra prstve Vineta Mkone, jaunievlt PBLA valdes prieksde Kristne Saulte, k ar Miiganas Nacionls gvardes prstvis enerlmajors Leonard Isabelle. ogad aprit 25 gadi ts sadarbbai ar Latvijas Aizsardzbas ministriju.

 

is ir satraucos laiks, ku dzvojam, notikumi mains oti strauji. Ik rtu pamoduies gaidm jaunko tvtu no msu prezidenta un visu laiku runa ir par disruptors jskats uz problmm no pavisam citiem, nesagaidties skatu punktiem. Bet aj laikmet katram no mums ir iespja ar atstt pozitvas pdas. Izmantosim to!

 

Dievs, svt Latviju!

 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA